Bijgaand een overzicht van de vragen die tijdens de Katapultdag zijn gesteld en nog niet in de uitzending zijn besproken.


Categorie: mkb

 • Waarom is het voor een bedrijf interessant om mee te doen aan een publiek private samenwerking?
  Voor bedrijven zijn twee factoren doorslaggevend om deel te nemen in een PPS: human capital en innovatievermogen (product- en procesinnovaties). In onderstaande link staan de diverse redenen die bedrijven hebben om mee te doen aan een pps.
  Aanvullende link: Redenen voor bedrijven om mee te doen

 • Maar de meeste MKB bedrijven hebben toch wel stagiairs, dat is toch ook een vorm van samenwerking? Dus klopt die 80% dan wel? Of gaat het echt om samenwerken in onderwijsontwikkeling?  
  Terechte vraag. Het totaal aantal bedrijven dat stages in het mbo verzorgen zijn inderdaad veel meer: 237.000 bedrijven. In het hbo wordt dit niet gemeten, maar gaat natuurlijk ook om flinke aantallen. We bedoelen hier inderdaad samenwerking die verder gaat dan alleen de stage.
  Aanvullende link: Feiten en cijfers
 • Mooie discussie over het mkb. Het mkb heeft het moeilijk. Hoe wordt er gedacht over een bijdrage voor opleiding voor medewerkers van overschotsectoren naar tekortsectoren. Kunnen mkb’ers daar gebruik van maken, of zijn ze daar nu niet mee bezig. En vooral bezig met overleven.
  Hier wordt volop aan gewerkt door SZW en EZK. Meest concreet is de aankomende regeling vanuit EZK. Deze wordt eerste kwartaal 2021 verwacht.

 • Het voorbeeld van de stof, vraagt om een duidelijke visie van de ondernemer. Niet elke ondernemer is met lange termijn, visie en innovatie bezig, maar vaak in de waan van de dag. Is het niet belangrijk om hier juist ook wat meer aandacht voor te creëren? 
  Ja, daarom is het zo belangrijk dat meer dan één werkgever betrokken is, en pps’en gaan over meer dan de kortetermijnvraag.

 • Welke Financieringsmogelijkheden zijn er voor een publiek private samenwerking?
  Ben je op zoek naar een manier om je samenwerkingsverband te financieren? Kijk eens rond bij de Tool Financieringsregelingen in de verschillende regelingen. Met de filter kun je selecteren met welk type organisatie je een subsidie aan wilt vragen en welke doelstelling jullie met de samenwerking willen bereiken.
  Aanvullende link: Tool Financieringsregelingen

   

Categorie: onderwijs

 • Het mbo heeft drie functies, kwalificeren, socialiseren, alloceren. Wellicht is het belangrijk om dit los te koppelen?
  Het mbo heeft de volgende taken, die logisch met elkaar samenhangen. Beroepsonderwijs is gericht op de theoretische en praktische voorbereiding voor de uitoefening van beroepen, waarvoor een beroepskwalificerende opleiding is vereist of dienstig kan zijn. Het beroepsonderwijs bevordert tevens de algemene vorming en de persoonlijke ontplooiing van de studenten en draagt bij tot het maatschappelijk functioneren. Beroepsonderwijs sluit aan op het voorbereidend beroepsonderwijs en het algemeen voortgezet onderwijs.
  Aanvullende link: Wetten overheid
 • Ik ben ruim 24 jaar werkzaam in het onderwijs. Docenten willen heel graag heel veel ontwikkelen maar lopen steeds tegen muren aan. De studenten moeten namelijk nog steeds dat examen doen dat op het kd past. Dit zocht ervoor dat je weinig speelruimte hebt. Hoe kunnen we dat doorbreken om die docenten ook te ondersteunen en alle goede ideeën ruimte te geven die zij nodig hebben om samen te kunnen werken met elkaar en bedrijven?
  Er is gelukkig heel veel ruimte binnen de huidige kaders. Deze ruimte wordt langzamerhand ook steeds zichtbaarder gemaakt (zie link).
  Aanvullende link: Ruimte in de regels in het mbo

 • Vraag: Hoe kan ik het aanbod voor het mkb in beeld brengen?
  De toolkit en dan met name het onderdeel Activiteiten en Aanbod kan je helpen om je aanbod concreet en helder in beeld te brengen. Wat we leren van pps’en die het mkb al goed bereiken is namelijk dat helderheid over wat je te bieden hebt goed werkt. Dus wees niet te vaag en open over wat er allemaal zou kunnen, maar geef aan of je bijvoorbeeld een training, onderzoek of toegang tot een netwerk, met wat daar dan bij hoort te bieden hebt. Handig om dit op je website zichtbaar en vindbaar te maken, vergeet niet dat het daarnaast begint het met het opbouwen van een relatie en je veelal je aanbod ook via persoonlijke contact aan de ‘mkb’er’ brengt.
  Aanvullende link: Meerwaarde voor het mkb

 • Hoe bouw ik een publiek private samenwerking?
  Alle pps’en binnen Katapult vertrekken vanuit vrijwel hetzelfde uitgangspunt: we willen bouwen aan een duurzaam en intensief publiek-privaat partnerschap waarmee toekomstbestendig beroepsonderwijs te ontwikkelen. Maar dat betekent niet dat alle pps'en hetzelfde zijn! Pos'en verschillen namelijk sterk in wat ze willen, doen en hoe ze dat organiseren. Dit betekent dat een pps zich op veel manieren kan ontwikkelen. Om beter te snappen hoe dat werkt, vergelijken we de ontwikkeling van een pps met het bouwen met lego: er worden ‘blokken’ gestapeld die samen steeds iets anders voorstellen ('configuratie van de pps'), beloven ('proposities') en vragen ('investeringen', 'afspraken').
  Aanvullende link: Bouwblokken pps

 • Is Katapult ook om kenniswerkplaatsen in te richten met het bedrijfsleven (vanuit het onderwijs)? Hiermee kan je op een lange termijn het bedrijfsleven hun kennis op eigen onderwijsterrein plaats laten vinden. Denk aan verticaal groen, groene daken, waterrecuperatie en andere klimaatvraagstukken.  
  Jazeker, dit past naadloos.
  Aanvullende link:Zie de Katapultwebsite, bijvoorbeeld de Innovatiewerkplaatsen van Healthy Ageing.

 • Hoe kunnen we bij een PPS het eigenaarschap van het bedrijfsleven vergroten?
  Er zijn vier rollen waar bedrijven in zitten. Het helpt om meer naar de eigenaar-rol te schuiven, in plaats van bedrijven alleen in de adviseursrol te zetten.
  Aanvullende link: blz. 28 van dit rapport.

 • Hoe zorg je ervoor dat er een gezonde continuïteit in die samenwerking komt?
  Zie het fasemodel pps, daarop wordt antwoord gegeven op hoe je hiermee omgaat.
  Aanvullende link: Fasemodel

   

Categorie Financiering

 • Het succes van een PPS valt of staat met de gezamenlijke inspanning. Financiering van de pps is vaak een probleem. Hoe moet je dit aanpakken? 
  Dat klopt. Daarom is het belangrijk om eerst een goed business model uit te werken, en vervolgens te kijken welke financiering hierbij hoort.
  Aanvullende link: Businessmodellen publicatieTool financieringsregelingen en hoe lever ik als pps meerwaarde voor het mkb.
 • Een grote uitdaging in een PPS en is de duurzaamheid en continuïteit. Vooral dat laatste (creëren van eigen verdienmodel/bekostingssysteem) is een uitdaging. Op welke wijze kunnen we hier meer begeleiding of geven?
  Zie antwoord als boven. Stap 1 is business model, stap 2 is financiering.